Business

Galéria

 

A korábbi évek országos döntőin készült fényképeket az alábbi linken tekinthetik meg.

Tovább

 

Jankay Iskola

 
Solution

Az Országos Angol Tanulmányi Versenyt a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szervezi.

Kérjük, ismerkedjen meg intézmé-nyünkkel az alábbi honlapon!

Tovább
 
     
 

Versenykiírás

 

 

A verseny címe: Országos angol nyelvi verseny általános iskolásoknak

 

A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

A verseny célja:

gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória: 7. évfolyam

II. kategória: 8. évfolyam

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

nincs

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhetnek:

• mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,

• a célnyelv nem anyanyelvük,

• egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv,

• nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű osztályba, (angol-magyar két tanítási nyelvű osztály)

• egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt angol nyelvterületen.

 

Részt vehetnek:

• az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek,

• akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést,

• a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei szervező behív,

• a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervező intézmény a továbbjutásról értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

• ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,

• ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,

• ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,

• ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

 

Javasolt irodalom:

Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára. A verseny honlapjáról www.jankayiskola.hu/angolverseny a korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókulcsai letölthetők.

 

A nevezés módja, határideje:

Az egyes nevelési-oktatási intézmények a verseny lebonyolításában közremuködő, területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek jelzik részvételi szándékukat, feltüntetve a verseny 1. (iskolai) fordulójában részt vevő tanulók számát, évfolyamonként. A 2.(megyei/fővárosi) írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. A kitöltött nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a területileg illetékes pedagógiai-szakmai szolgáltató intézménybe / Pedagógiai Oktatási Központba kell beküldeni. A területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók címjegyzéke, valamint a 2. fordulóhoz szükséges nevezési lap a verseny honlapján www.jankayiskola.hu/angolverseny címen megtalálható. A 3. országos szóbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók küldik tovább az országos szervező címére (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

 

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak:

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj: nincs

Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében: nincs

Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a döntő fordulóra: nincs (Feltéve, hogy a verseny pályázati támogatásban részesül)

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: iskolai írásbeli forduló

2. forduló: megyei / fővárosi írásbeli forduló

3. forduló: országos szóbeli forduló

 

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biztosítja.

 

Első, iskolai írásbeli forduló: 2017. november 28. (kedd) 14 óra

A forduló anyagát a jelentkező iskolák a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatótól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc. A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz.

 

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2018. február 27. (kedd) 14 óra

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató versenyfelelőse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.

 

A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

• megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén

• párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén

• behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével

• rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése

• elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok

• igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén

• megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel

• mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása

• szövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével

• globális szövegértést feltételező feladatok

• specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok

• a célnyelvi országok eltérő egyszerűbb, gyakran használt nyelvváltozatai

 

A feladatlapok tipografizálása a versenyzők életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követelmények betartásával történik.

 

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2018. május 19. (szombat) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 15-25 hetedik évfolyamos és 15-25 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be. Az országos forduló helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1/1. A verseny végeredményét a második (megyei/fővárosi) fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként. A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szövegértési képességét, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi, vagy tárgyi stimulus segíti a feladatvégzés során.

 

A verseny ütemezése, határidők:

2017. október 27. Jelentkezés a területileg illetékes megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatónál.

2017. november 10. Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szervezőjének (e-mail: angolverseny.jankay@gmail.com)

2017. november 23. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.

2017. november 28. (kedd) 14 óra Az első, iskolai írásbeli forduló

2017. december 12. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatóhoz.

2018. január 31. A tanulók behívása a megyei/fővárosi fordulóba.

2018. február 21. A második forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.

2018. február 27. (kedd) 14 óra a megyei/fővárosi forduló

2018. március 20. A megyei/fővárosi forduló javított, megadott pontszámot elért feladatlapjainak valamint a felterjesztésre került tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe. (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

2018. április 12. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.

2018. május 19. (szombat) 10 óra az országos forduló

 

A szervező intézmény térítésmentesen gondoskodik:

• feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,

• az első és második fordulók feladatlapjainak és javítókulcsainak megküldéséről a versenyben közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz,

• folyamatos tájékoztatásról a verseny időtartama alatt,

• az országos fordulóba jutó tanulók értesítéséről,

• az országos fordulóba jutó tanulók étkeztetéséről (május 19. vacsora – május 20. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően

• az országos fordulóba jutó tanulók felkészítő tanárainak étkeztetéséről (május 19. vacsora – május 20. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően

• a felkészítő tanárok számára kísérő program biztosítása, mely során megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal a versenyszervezés és a tehetséggondozás terén

• az országos forduló résztvevőinek díjazásáról

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzőre egyformán vonatkozó pontszám alapján történik. Az 1.(iskolai) fordulóban a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulókat a területileg illetékes, a verseny lebonyolításában közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltató hívja be a 2. (megyei) fordulóba. A 2. (megyei) fordulóból a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15-25 tanuló jut tovább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzőket a szervező intézmény (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) hívja be a döntő 3. (országos) fordulóba.

 

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny honlapján (www.jankayiskola.hu/angolverseny) tesszük közzé:

• a versenykiírást,

• a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók listáját,

• a nevezési lapot (2. forduló),

• az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,

• a 2. (megyei) forduló országos eredménylistáját, a 3.(országos) fordulóba jutók ponthatárának megjelölésével,

• a verseny döntőjének programját,

• a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

 

Díjazás:

A 2.(megyei) fordulóban részt vevő tanulók díjazásáról a közreműködő megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények gondoskodhatnak. A 3. (országos) forduló versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és időpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.

 

A szervezők elérhetősége:

A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny szervezőjétől, valamint szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.

 

Tirjákné Prisztavok Ágnes szakmai felelős

e-mail: jankay.igazgato@gmail.com

Tel: 30 228 2322

 

Hugyecz Hajnalka szervező

e-mail: angolverseny.jankay@gmail.com

Tel: 20 770 0043

 

 
   

Az oldalt fejleszti és karbantartja: Medovarszki István